Tiến sĩ. Ngô Ngọc Diễm

Câu lạc bộ Luật học Themis

Khoa Luật – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

1. Bài báo khoa học chuẩn Scopus

Bài báo khoa học chuẩn Scopus là một bài báo được xuất bản trong các tạp chí có chỉ số Scopus. Scopus là một cơ sở dữ liệu tư liệu khoa học hàng đầu do Elsevier phát triển. Nó cung cấp thông tin về các bài báo đăng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học, xã hội học, và nghệ thuật.

Để được công nhận là một bài báo khoa học chuẩn Scopus, bài báo cần trải qua quá trình xét duyệt chất lượng và đáp ứng những tiêu chí quy định bởi Scopus. Một số tiêu chí phổ biến bao gồm tính đúng đắn và chất lượng của nội dung, phương pháp nghiên cứu, khả năng tham khảo và ảnh hưởng trong cộng đồng nghiên cứu.

Các bài báo khoa học chuẩn Scopus thường được coi là một chỉ số chất lượng và uy tín trong cộng đồng nghiên cứu. Chúng thường được sử dụng để đánh giá hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khác.

z4695105791623 454ffc5ebe53898c88f9d3cea57ed7c3

2. Nội dung cần đạt được

Bước 1. Về tiêu đề phải ngắn gọn, thể hiện được nội dung của bài báo, không quá dài hay quá ngắn.

Bước 2. Tóm tắt (abstract) phải tóm tắt lại nội dung của bài báo một cách ngắn gọn, khoảng từ 150-250 từ, phải đầy đủ các thông tin cần thiết như mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả đạt được và những kết luận chính.

Bước 3. Lời nói đầu (introduction): phải trình bày rõ mục tiêu nghiên cứu, tầm quan trọng của nghiên cứu, các nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài và những hạn chế của các nghiên cứu đó.

Bước 4. Phương pháp nghiên cứu (methodology): phải trình bày rõ các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng trong quá trình nghiên cứu, bao gồm cả phương pháp thực nghiệm, phương pháp phân tích dữ liệu và phương pháp đánh giá kết quả.

Bước 5. Kết quả (results): phải trình bày rõ những kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu, cùng với các số liệu thống kê, hình ảnh, bảng biểu minh họa cho các kết quả này.

Bước 6. Thảo luận (discussion): phải phân tích và thảo luận về những kết quả đã đạt được, so sánh với những nghiên cứu trước đây và giải thích các kết quả không như mong đợi.

Bước 7. Kết luận (conclusion): phải trình bày các kết luận chính của bài báo và đưa ra những đề xuất cho các nghiên cứu tiếp.

Bước 8. Tài liệu tham khảo (references): phải liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình nghiên cứu, phải đảm bảo đầy đủ thông tin về tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, số trang, năm xuất bản, v.v.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *